Wettelijke vermeldingen

Uitgever

Uitgever: Malherbe.

Hoofdkantoor: ZI de la Sablonnière – 14980 ROTS – FRANCE.

Maatschappelijk kapitaal: 3 125 000 euros.

RCS: 430 360 727.

Directeur van de publicatie: Virginie Nerva.

Webhost: OVH – 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – France.

Realisatie: Peexeo – 25 rue des Capucins – 69001 Lyon – France – 04 78 61 75 92.

Pics: Agence Franck Castel.

Wettelijke vermeldingen

Het huidige document bevat de algemene gebruiksvoorwaarden van de website die toegankelijk is op het adres https://www.Malherbe.fr  (hierna ‘Website’ genoemd). Ontwerp en realisatie: Peexeo, in opdracht van MALHERBE Services. Door toegang te hebben tot deze Website of hem te gebruiken, wordt u geacht om de huidige algemene voorwaarden te aanvaarden en we behouden ons het recht voor om de toegang tot het geheel of een gedeelte van de Website te weigeren aan elke gebruiker die ze niet zou respecteren. Bovendien verbindt u er zich toe geen teksten of beelden te versturen die in strijd zijn met de wet of die de gevoeligheid kunnen kwetsen, in het bijzonder door hun haatdragend, pornografisch of prikkelend karakter of houdingen van die aard aan te nemen. MALHERBE Services behoudt zich het recht voor om alle maatregelen te treffen die ze nodig acht of een rechtsvordering in te stellen ingeval haar Website gebruikt wordt om informatie van die aard te verspreiden. De Website is onderworpen aan het Franse recht, aan de Franse rechtbanken en de officiële taal is het Frans.

Intellectuele eigendom

De Website en al zijn onderdelen (merken, grafische beelden, foto’s e.d.) zijn onderworpen aan de Franse en internationale wetgeving, met name die met betrekking tot de auteursrechten, de databases en de intellectuele eigendom, en in het bijzonder het merk MALHERBE Services en het logo. Alle andere vermelde merken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars. Elke reproductie, weergave, publicatie, uitzending of meer algemeen elk niet-toegestaan gebruik van de Website en/of van zijn onderdelen stelt u verantwoordelijk en kan leiden tot vervolging voor vervalsing.

Verantwoordelijkheid

De Website kan links naar andere websites bevatten die wij niet gebruiken. We kunnen op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor die links die toegang geven tot andere sites en externe bronnen. We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud, reclame, producten, diensten of om het even welk materiaal dat beschikbaar is op of via die andere sites of externe bronnen die noch worden nagezien noch zijn goedgekeurd door onze medewerkers. We stellen alles in het werk om juiste en up-to-date-informatie te verschaffen. We kunnen echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor vergissingen, weglatingen of resultaten die voortvloeien uit een verkeerd gebruik van die informatie. We behouden ons het recht voor om die zo snel mogelijk te verbeteren en, meer algemeen, om op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, de hele of een gedeelte van de Website te wijzigen evenals de gebruiksvoorwaarden zonder daarvoor de verantwoordelijkheid op ons te nemen. Het downloaden van materiaal tijdens het gebruik van de Website gebeurt op eigen risico. U bent als enige verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computer of verlies van gegevens als gevolg van het downloaden. Algemeen genomen kan MALHERBE Services in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe en/of indirecte schade als gevolg van het gebruik van deze Website.

Beschikbaarheid van de Website

Technisch gezien kan de Website niet foutloos zijn en de fouten kunnen leiden tot een tijdelijke onbeschikbaarheid van de Website; de werking kan worden verstoord door gebeurtenissen en/of zaken die we niet beheersen zoals de overbrengings- en communicatiemiddelen tussen u en ons en tussen u en andere netwerken; wij en/of onze leveranciers kunnen op elk moment tijdelijk of langdurig de hele Website of een gedeelte ervan wijzigen of onderbreken om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren en/of verbeteringen en/of wijzigingen aan te brengen. Indien mogelijk, informeren we u over elke wijziging/onderbreking van de diensten aangeboden op de Website. We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige wijziging, opschorting of onderbreking van de Website.